עבריתالعربيةEnglish

לעובדים בדרגים 7-9 שששכרם נמוך מהשכר המינימלי בטווח תינתן תוספת שכר כך ששכר הבסיס לא יפחת מהשכר המינימלי בטווח.