עבריתالعربيةEnglish

בפיטורי אי התאמה תהיה חובה של התאגיד לתת לעובדים שתי תקופות שיפור בנות 60 בטרם זימון העובד לשימוע ויידוע של נציגות העובדים.