עבריתالعربيةEnglish

פרק המסדיר את תהליך סיום העסקה על רקע מצבו הבריאותי של העובד. מוסדר כי העובד יפנה לקרן פנסיה למיצוי זכויות על יסוד נכות זמנית או קבועה. במידה ויימצא זכאי לקצבה מלאה, ניתן יהיה לסיים את העסקתו. במידה ולא יהיה זכאי לקצבה מלאה, תהיה חובה על המעסיק למצוא לו תפקיד חלופי מתאים ורק אם לא נמצא תפקיד מתאים/העובד סרב לתפקיד שהוצע – העובד יהיה רשאי לנצל את ימי המחלה שלו ואז תסתיים העסקתו.