עבריתالعربيةEnglish

עד לכניסתן לתוקף של תקנות המשמעת, יפעל התאגיד בנושאי משמעת בהתאם לחוות דעת משרד המשפטים. לאחר כניסת התקנות לתוקף, ייכנס לתוקפו הסכם קיבוצי מיוחד המסדיר את מנגננוני המשמעת בתאגיד.