עבריתالعربيةEnglish

הפינה לעיתונאי העמל

< חזרה לכל ההפינה לעיתונאי העמל

שכר מינימום

היום הדבר מובן מאליו, אבל לא בנקל נחקק חוק שכר מינימום והוא מבין החוקים החדשים יותר בחקיקת המגן של מדינת ישראל, אשר רובם חוקקו כבר בשנות ה – 50 של המאה הקודמת. לכתחילה, ומשך שנים רבות, סברו גורמים שונים הנוגעים ליחסי עבודה, כי ראוי שהנושא יוסדר בהסכמים קיבוציים כלליים בין ההסתדרות לבין המעסיקים והממשלה, ללא התערבות שבחוק. ב- 1972 נחתם בישראל לראשונה הסכם קיבוצי כללי בעניין שכר מינימום, ורק ב-  1987 נחקק "חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987", שהתבסס על עקרונותיו של ההסכם הקיבוצי הנ"ל.

החוק קובע שכר מינימום לעובד חודשי (לפי היקף משרה מלאה) ושכר מינימום שעתי (לעובדים שעתיים). בנוסף, חקיקה משלימה (שחלקה נחקקה מאוחר יותר), קובעת שכר מינימום לנוער, שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, וכללים לעניין חישובו של שכר מינימום.  

תכלית החוק הינה להבטיח שכר מינימלי לעובד במשרה מלאה על מנת לאפשר לו קיום בכבוד מפירות עמלו.

מה הוא כיום שכר מינימום למשרה מלאה?

כיום עומד שכר המינימום החודשי למשרה מלאה על 5300 ש"ח לחודש. סכום זה הוגדל בחמש "פעימות", בעקבות מאבק של ההסתדרות להגדלתו של שכר המינימום במשק.

מה כולל שכר מינימום?

שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו (לפני ניכויים) כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכדומה. שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב ותוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו. שכר המינימום אינו כולל תוספות אשר נקבע בחוק שאסור לכלול אותן, כגון: תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה, מענקים על בסיס שנתי והחזרי הוצאות.

מהו היקף המשרה המלאה אליה מתייחס החוק?

מקובל לחשוב על משרה מלאה ככזו הכוללת 182 שעות, ואולם חשוב לציין כי הקביעה מהי משרה מלאה תלויה בטיב המשרה ומקום העבודה. כך, למשל, משרה מלאה של עובדי הוראה באקדמיה או במוסדות חינוך היא קצרה יותר, וגם במקומות עבודה אחרים יכול ומשרה מלאה תוגדר אחרת. למעשה, החוק עצמו מבהיר כי משרה מלאה היא "כנהוג במקום עבודתו של העובד" והפסיקה הדגישה כי יכול ויהיו הבדלים בין מקומות עבודה שונים.

ומה לגבי משרה חלקית?

במקרה של משרה חלקית קובע החוק כי שכר המינימום יחושב על פי חלקיות המשרה.

ומה לגבי עובדים יומיים?

"שכר מינימום יומי" מוגדר בחוק כחלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים.

ועובדים שעתיים?

שכר שעתי מחושב כחלק ה-182 של שכר המינימום.

חשוב: לגבי עבודת נוער – תקנות מיוחדות קובעות שכר מינימום מיוחד לעובדים שהם בני נוער. תקנות אלה קובעות כי נער שטרם מלאו לו 16 שנה יקבל 70% משכר המינימום; נער שמלאו לו 16 וטרם מלאו לו 17 שנה יקבל 75%; ונער עובד שמלאו לו 17 וטרם מלאו לו 18 שנה יקבל 83% משכר המינימום; חניך יקבל 60% משכר המינימום. הדבר נועד לעודד עבודת נוער (לפי כללים ומגבלות מסוימות). ההנחה הבסיסית שמאחורי שכר המינימום המופחת לנוער, היא שהתפוקה של עבודת נוער היא נמוכה יותר (בהיותם חדשים בעולם העבודה) ושבני נוער אינם מכלכלים את עצמם (אלא מתגוררים בבית הוריהם).

חשוב: לגבי העסקת עובדים עם מוגבלות – תקנות מיוחדות קובעות שכר מינימום מיוחד (מופחת) גם לעובדים עם מוגבלות. התקנות מפרטות דרגות שונות של אי-יכולת (המוגדרות כשיעורי יכולת לעומת "יכולת העבודה הרגילה") ומעניקות סמכות לשלם שכר מינימום מופחת לעובדים עם מוגבלות. הסמכות להחליט על העסקה בשכר מופחת אינה נתונה למעסיק, אלא למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי מטעמו, וזאת כדי למנוע ניצול לרעה של סמכות זו.