עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

הוועד המנהל, הוועדות השונות והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועד המנהל וחברי ועדת ביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016 ולאחרונה בבחירות שהתקיימו באביב 2021.

ועדת ביקורת

אחראית לבחון את תקינות פעולות הארגון ומוסדותיו בכפוף לתקנון הארגון. הוועדה היא הכתובת לתלונות של חברי הארגון כלפי מוסדות הארגון, והיא אמורה לדון ולטפל בתלונות חברי הארגון כלפי מוסדות הארגון. לוועדה סמכות ליזום בדיקה של דרך קבלת החלטות של מוסדות הארגון ושל אופן ביצוען.

הוועדה אמורה לדווח על פעילותה השוטפת למזכירות בהתאם לצורך, ולפרסם אחת לשנה בקרב כל חברי הארגון דו"ח על פעולותיה. במקרים שהוועדה תראה בכך צורך, בסמכותה לדרוש כינוס מיוחד של הוועד המנהל.

חברי ועדת הביקורת נבחרים, יחד עם יו"ר הארגון והוועד המנהל, בבחירות הכלליות המקיימות מדי ארבע שנים.

קראו עוד