עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

ועידת הארגון, המזכירות, ועדת הביקורת והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועידה, המזכירות וחברי ועדת הביקורת נבחרו לתפקידם בשנת 2016

ועדת ביקורת

אחראית לבחון את תקינות פעולות הארגון ומוסדותיו בכפוף לתקנון הארגון. הוועדה היא הכתובת לתלונות של חברי הארגון כלפי מוסדות הארגון, והיא אמורה לדון ולטפל בתלונות חברי הארגון כלפי מוסדות הארגון. לוועדה סמכות ליזום בדיקה של דרך קבלת החלטות של מוסדות הארגון ושל אופן ביצוען.
הוועדה אמורה לדווח על פעילותה השוטפת למזכירות בהתאם לצורך, ולפרסם אחת לשנה בקרב כל חברי הארגון דו"ח על פעולותיה. במקרים שהוועדה תראה בכך צורך, בסמכותה לדרוש מהמזכירות כינוס מיוחד של ועידת הארגון.

חברי ועדת הביקורת נבחרים באופן חשאי על ידי חברי ועידת הארגון. יו"ר הוועדה נבחר בהצבעה גלויה על ידי ועידת הארגון.

קראו עוד