עבריתالعربيةEnglish

מוסדות הארגון

הוועד המנהל, הוועדות השונות והצוות המקצועי הם אבני הבניין שעליהם מושתת ארגון העיתונאים. היו"ר, הוועד המנהל וחברי ועדת ביקורת נבחרו לתפקידם לראשונה בשנת 2016 ולאחרונה בבחירות שהתקיימו באביב 2021.

מלבד ועדת הביקורת, פועלות עוד מספר ועדות קבועות בארגון, העוסקות בתחומים ספציפיים הנוגעים לפעילות הארגון וחבריו. הוועדות מגבשות מדיניות יחד עם הנהגת הארגון בנושאים הרלוונטיים, ודואגות לניהול תקין והולם של פעילות הארגון בחזיתות השונות. אלו הוועדות הפעילות כיום בארגון העיתונאים:

ועדת חברים

ועדת הכספים

ועדת חופש העיתונות

ועדת יחסי עבודה

במידה ויוחלט על הקמתן של ועדות נוספות, בהתאם לשיקול הדעת של הוועד המנהל ויו"ר הארגון, נפרסם את פרטיהן כאן.