עבריתالعربيةEnglish

תקנון ארגון העיתונאים - רשם העמותות

ארגון העיתונאים בישראל (ע"ר 580690667)

סימן א': כללי

שם העמותה: ארגון העיתונאים בישראל (ע"ר) להלן: "העמותה" או "ארגון העיתונאים" או "הארגון"
מספר העמותה: 580690667
תקנון זה כתוב בלשון זכר אולם הוא מתייחס לזכר ולנקבה כאחד.

סימן ב': מטרות העמותה

1. העמותה תשאף להשגת המטרות הבאות:
1.1. לקדם ולסייע להתאגדות עיתונאים בכלי התקשורת השונים, תמיכה וסיוע לעיתונאים בשיפור תנאי
עבודתם ושכרם, כולל בעת הצורך חתימת הסכמים, לרבות הסכמים קיבוציים על שכר ותנאי עבודה.
2.1. לייצג את ציבור העיתונאים, לטפל בענייניהם המקצועיים, הכלכליים והחברתיים ולפעול לקידום
ההכשרה המקצועית והאתיקה המקצועית של העיתונאים.
3.1. לפעול להגברת החופש העיתונאי בישראל.

סימן ג': חברות בארגון

2. הגדרות:
2.1 "עיתונאי" – לרבות כתבים, פרשנים, פובליציסטים, עורכים, תחקירנים, קריינים, שדרנים, מפיקים,
צלמים, גרפיקאים, ארכיברים במערכות ובכלי תקשורת וכד' .
2.2. "כלי תקשורת" או "מערכת" – עיתון ו/או סוכנות ידיעות ו/או רדיו ו/או טלוויזיה ו/או אתר אינטרנט
בו יוצרים תוכן עיתונאי, ו/או כל כלי תקשורת אלקטרוני אחר המעסיקים עיתונאים, ואשר תדירות
הופעתם או שידורם סדירה או רציפה, ומוקדשים ברובם המכריע להעברת מידע לציבור, שהושג
בעבודה עיתונאית.
3 . החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
4. כשירים להצטרף לארגון העיתונאים מי שעומדים בכל התנאים המצטברים להלן:
4.1 מי שעיקר עיסוקו ו/או הכנסתו בעבודה עיתונאית.
4.2 מגיל 17ומעלה .
4.3 אשר ביקש להצטרף לארגון מתוך הזדהות עם מטרותיו באמצעות טופס חתום כאמור בסעיף 2.8 .
4.4 המקבל על עצמו לנהוג בהתאם לכללי האתיקה המעוגנים בתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות.
4.5 משלם דמי חבר לארגון או פטור בהתאם להחלטת הוועד המנהל.
5. האמור בסעיף 4 יחול על כל עיתונאי ישראלי, בין אם הוא פועל בחו"ל או בישראל.
6 .האמור בסעיף 4 יחול על עיתונאים שאינם אזרחי ישראל, וזאת כל עוד הם פועלים בישראל או במסגרת כלי
תקשורת ישראלי.
7. לא יהיה חבר בארגון:
7.1 עיתונאי העוסק בקידום מכירות ו/או בפרסום ו/או בדוברות ו/או ביחסי ציבור.
7.2 עיתונאי העוסק בעבודה נוספת, שאינה הולמת את מעמדו כעיתונאי, או שיש בה ניגוד אינטרסים עם
עבודתו כעיתונאי ו/או שאינה עולה בקנה אחד עם תקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות.
7.3 מי שוועדת חברים קבעה שלא עמד בתנאים בהתאם להוראות הסעיפים לעיל ולהלן.
8. קבלת חברים:
8.1 מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
8.2 אדם החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש לוועד המנהל של העמותה, או למי שהוסמך לכך מטעם הוועד
המנהל והוא חבר הוועד המנהל, בקשה באמצעות טופס חתום ונושא תאריך, בנוסח הבא:
"אני (שם, כתובת מגורים, כתובת מקום עבודה אם יש, שם מקום עבודה אם יש, מספר זהות, מספר
טלפון, כתובת דואר אלקטרוני אם יש) מבקש להיות חבר בארגון העיתונאים בישראל (ע"ר). מטרות
העמותה ותקנון העמותה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון,
את החלטות האסיפה הכללית של "ארגון העיתונאים בישראל" ולפעול בהתאם למטרות הארגון".
8.3 החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי ועדת חברים ; סירבה
ועדת החברים לקבל את החפץ להיות חבר בעמותה, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני הוועד המנהל.
9. זכויות וחובות של חבר הארגון:
9.1 חבר הארגון זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי
לבחור ולהיבחר למוסדות הארגון בהתאם למפורט בתקנון זה.
9.2 חבר הארגון זכאי להשתתף בפעולות הארגון וליהנות משירותיו.
9.3 הוועד המנהל, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע מדיניות בנוגע לגביית דמי חבר.
9.4 פקיעת החברות בארגון אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לארגון מן החבר ערב פקיעת חברותו
בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
9.5 הוראות תקנון זה והחלטות מוסדות הארגון מחייבות כל חבר.
9.6 הכריז הארגון על סכסוך עבודה או על צעדים ארגוניים חייב כל חבר בארגון לכבד החלטות אלה ולפעול
על פיהן.

10 .פקיעת חברות או השעייתה:
10.1 החברות בארגון פוקעת:
(1) מות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו;
(2) בפרישתו מן הארגון; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;
(3) בהוצאתו מן הארגון.
10.2 הארגון רשאי להמליץ לוועדת חברים על הוצאת חבר מן הארגון או על השעייתו מאחד הטעמים
הבאים:
(1) החבר לא שילם לארגון את המגיע לו ממנו;
(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
(3) החבר פועל בניגוד למטרות הארגון;
(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון;
(5) החבר פעל בניגוד לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות.
(6) לא תתקבל החלטה של ועדת חברים להוציא חבר מן הארגון או להשעותו אלא לאחר שניתנה לו
הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה. לא תובא החלטה לדיון בפני ועדת חברים אלא לאחר
שהארגון, התרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
10.4 על החלטה על הוצאת חבר מהעמותה או להשעותו רשאי החבר לערער בפני הוועד המנהל.
11. איסור חברות כפולה נוגדת:
11.1 חבר הארגון לא יהיה חבר בכל ארגון עובדים אחר בחברות כפולה ונוגדת.
12. מתן הודעות לחבר:
12.1 כל הודעה אשר ניתנת לחבר על פי התקנון, אלא אם נכתב אחרת בתקנון זה, תינתן באמצעות דואר
רגיל, פקס או דואר אלקטרוני, בהתאם למען ו/או הפקס ו/או כתובת הדואר האלקטרוני אותה נתן
החבר עם הצטרפותו לארגון ו/או לפי המען ו/או מספר הפקס ו/או כתובת הדואר האלקטרוני
הרשומה בפנקס החברים של הארגון.
12.2 כל חבר ארגון רשאי לשנות את פרטיו האישיים הרשומים בפנקס החברים של העמותה, על ידי מתן
הודעה בכתב לוועד המנהל של הארגון או למי שהוסמך לכך מטעמו.

סימן ד': מוסדות הארגון

13. מוסדות הארגון הם:
13.1 האסיפה הכללית.
13.2 הוועד המנהל של העמותה.
13.3 יו"ר הארגון.
13.4 ועדת ביקורת.
13.5 ועדת חברים.
13.6 בית הדין הפנימי.

סימן ד1 :האסיפה הכללית

14. זמן ומקום:
14.1 יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד המנהל.
14.2 האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם אחת בשנה.
14.3 אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה,
מקום וסדר יום לאסיפה.
14.4 אסיפה כללית תכונס בישיבה פיזית או באמצעות שיחת וידאו )"וידאו קונפרנס"(.
15. תפקידים של אסיפה כללית רגילה:
15.1 שמיעת דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, דיון בדוח המילולי ובדין
וחשבון הכספי שהגיש הוועד והחלטה בדבר אישורם.
15.2 בחירת חברי הוועד המנהל, יו"ר הארגון, וועדת הביקורת.
16. סדרי עבודה של אסיפה כללית:
16.1 אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי האספה הכללית; היה מנין זה נוכח
בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
16.2 לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, ניתן לקיים את האסיפה כאסיפה
נדחית בתום החצי שעה או במועד אחר שייקבע, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון
ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
16.3 יושב ראש ומזכיר:
1. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי האסיפה הנוכחים, יושב ראש ומזכיר לאסיפה. יו"ר האסיפה
יכהן בתפקידו עד לאסיפה הכללית הבאה.
2. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
16.4 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב
אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
17. תדירות הבחירות:
17.1 בחירות לוועד המנהל, ליו"ר הארגון ולוועדת ביקורת יתקיימו אחת לארבע שנים.
17.2 חבר ועד המנהל היוצא, יו"ר הארגון היוצא וחבר ועדת ביקורת יוצא יכולים להיבחר מחדש.
18. שיטת הבחירות:
18.1 הבחירות לוועד המנהל, ליו"ר הארגון ולוועדת ביקורת יתקיימו באסיפה כללית והם ייבחרו בבחירות
אישיות, ישירות, חשאיות וכלליות.
19. הזכות להיבחר:
19.1 כל חבר עמותה זכאי להיבחר לוועד המנהל, ליו"ר הארגון ולועדת ביקורת, זולת אם היה פסול דין
ו/או פושט רגל ו/או הורשע בעבירה שיש עמה קלון, ו/או נמצא בניגוד עניינים.

סימן ד2 :הוועד ("הוועד המנהל")

20. מספר החברים ושיטת הבחירות:
20.1 מספר חברי הוועד יעמוד על לא פחות מ-21 חברים על פי המפתח הבא:
20.1.1 יו"ר הארגון.
20.1.2 נציגי ועדי עובדים כאמור בסימן ז' לתקנון זה : כל כלי תקשורת אשר מועסקים בו
לפחות 30 חברי ארגון, ואשר קיים בו ועד עובדים, יזכה לנציג אחד (1) משוריין בוועד המנהל.
הנציג ייבחר על ידי ועד העובדים ומקרב חברי הארגון באותו כלי תקשורת.
20.1.3 נבחרי האסיפה הכללית: שאר חברי הוועד המנהל יבחרו על ידי האסיפה הכללית של העמותה,
בבחירות ישירות, אישיות, וחשאיות בהתאם לתקנון זה. בכל מקרה מספרם של חברי ועד אשר
נבחרים על ידי האסיפה הכללית יהא גבוה ב-2 ממספר נציגי כלי התקשורת המפורט בסעיף
20.1.2.
20.2 יובטח בוועד המנהל ייצוג של מינימום שליש חברים לכל מגדר (%33), וכן יובטח ייצוג לפרילנסר,
תושב צפון הארץ, תושב דרום הארץ, עיתונאי בכלי תקשורת ערבי, עיתונאי בכלי תקשורת דתי לאומי
ועיתונאי בכלי תקשורת חרדי – אחד (1) מכל אחד מהאמורים לפחות. באם אין מתמודדים שעונים
לכל אחת מהבטחות הייצוג – תתבטל אותה הבטחת ייצוג באותה מערכת בחירות לוועד המנהל.
"צפון הארץ": מחדרה וצפונה; "דרום הארץ": מצומת מלאכי (קסטינה) ודרומה.
20.3 נתפנה מקומו של חבר הוועד מכל טעם שהוא, ימונה במקומו הבא אחריו בתוצאות הבחירות לוועד
המנהל, וזאת בכפוף לכללי הבטחת והגבלת ייצוג המפורטים בתקנון זה. נתפנה מקומו של נציג כלי
תקשורת בוועד המנהל, יבחר תחתיו נציג אחר על ידי ועד העובדים באותו כלי תקשורת. מובהר כי
לא ניתן להחליף נציג כלי תקשורת, אלא אם כן הסתיימה כהונתו בהתאם לסעיף 21 לתקנון זה.
20.4 לוועד המנהל לא ייכנסו יותר משני חברים המועסקים באותו כלי תקשורת.
20.5 פחת מספר החברים מהמספר המינימלי הנקוב מעלה, יכנסו חברי הוועד הנותרים אסיפה כללית
שאינה מהמניין לצורך השלמת חברי הוועד.
21 תקופת הכהונה:
21.1 תקופת כהונת הוועד תהיה 4 שנים; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
21.2 חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד.
21.3 חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון
21.4 חבר ועד שהוא נציג של כלי תקשורת יחדל מלכהן אם עבר מקום עבודה במהלך תקופת הכהונה, אלא
אם כן החליט הוועד אחרת.
22. ישיבות הוועד:
22.1 הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן לרבות,
כינוס ישיבות פיזיות או באמצעות שיחת וידאו )"וידאו קונפרנס"( או שילוב של ישיבות פיזיות ושיחת
וידאו.
23. החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, יהיה ליו"ר הארגון קול מכריע.
החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.
24. הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
25. זכות הייצוג:
25.1 הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו ומבין צוות הארגון הבכיר לחתום בשם הארגון על
מסמכים שיחייבו אותו, ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו.
26. תפקידי הוועד:
26.1 ילווה את מנכ"ל העמותה בעבודתו, יתווה את מדיניות העמותה ויפקח על ביצועה.
26.2 יכין, במשותף עם מנכ"ל העמותה, את התקציב השנתי של העמותה.
26.3 יאשר את הדו"ח הכספי השנתי טרם הגשתו לאישור האסיפה הכללית.
26.4 יבצע כל תפקיד או הכרעה בכל נושא שהאסיפה הכללית של הארגון הסמיכה אותה לטפל בו.
26.5 יכריז על סכסוכי עבודה. הוועד הוא המוסד המרכזי של הארגון כמשמעותו בחוק יישוב סכסוכי
עבודה, התשי"ז-1957.
26.6 ימלא כל תפקיד אחר אשר מחויב למלאו מכוח חוק העמותות ו/או כללי ניהול תקין של רשם
העמותות, כפי שיעודכנו מעת לעת.
26.7 סמכות שיורית – כל סמכות שלא נתייחדה על פי דין או על פי תקנון זה למוסד או לנושא משרה אחר,
תהיה קנויה לוועד.

סימן ד3 :יו"ר הארגון

27. יו"ר הארגון ייבחר באסיפה כללית בבחירות אישיות, ישירות, חשאיות וכלליות פעם ב-4 שנים. יו"ר הארגון
הנבחר יהיה גם חבר בוועד המנהל וימלא את תפקידו בהתנדבות.
28. יו"ר הארגון יחזיק בסמכויות המפורטות להלן:
28.1 ישמש כיו"ר הוועד המנהל וינהל את ישיבותיו.
28.2 יזמן את ישיבות הוועד המנהל.
28.3 ייצג את הארגון במגעים עם גורמים שונים בהתאם למדיניות הוועד.
28.4 יהיה אחראי לדווח לאסיפה הכללית על פעילות מוסדות הארגון.
28.5 יוביל את התוויית המדיניות של הארגון.

סימן ד4 :ועדת הביקורת

29. יו"ר הוועדה וחבריה נבחרים על-ידי האסיפה הכללית בבחירות אישיות וחשאיות.
30. יו"ר הוועדה וחבריה לא יהיו חברים בוועד המנהל או במוסד אחר ממוסדות הארגון למעט באסיפה הכללית.
31. הוועדה תמנה 5 חברים כולל יו"ר.
32. חבר ארגון המעוניין להגיש מועמדותו לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת, יעשה זאת בכתב, ויגיש מועמדותו, לא
יאוחר מ-7 ימים שלפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
33. יו"ר ועדת ביקורת ייבחר על ידי חבריה.
34. ישיבות ועדת ביקורת:
34.1 ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך
ניהולן.
35. תפקידי ועדת ביקורת:
35.1 תבחן את תקינות פעולות הארגון ומוסדותיו בכפוף לתקנון הארגון וחוק העמותות; תיזום בדיקת
דרכי קבלת החלטות של מוסדות הארגון ואופן ביצוען; תדווח על פעילותה השוטפת לוועד המנהל,
בהתאם לצורך; תדווח בכתב, אחת לשנה, על פעולותיה לוועד המנהל ולחברי הארגון; רשאית לדרוש
מהוועד המנהל כינוס מיוחד של האסיפה הכללית.

סימן ד5 :ועדת חברים

36. הוועד המנהל יבחר את יו"ר ועדת חברים ואת חבריה מבין חבריו.

37. מספר החברים בוועדה יהיה לא פחות מ – 3 כולל יו"ר הוועדה.

38. ועדת החברים רשאית, לבחון, אם מועמד/חבר עומד בתנאים, בהתאם להוראות תקנון זה.

39. ועדת חברים רשאית, אם תמצא לנכון, לזמן חבר/מועמד לחברות לראיון ו/או לדרוש ממנו כל מסמך או
אישור או פרטים אחרים כפי שתמצא לנכון

סימן ד6: בית הדין הפנימי

40.בית הדין הפנימי יוקם על ידי האסיפה הכללית ,שתסדיר את דרכי פעולתו.

41. בית הדין הפנימי משמש כמוסד בוררות ומוסמך לדון ולהחליט בנושאים הבאים:

41.1 ערעורים על החלטות מוסדות העמותה.

41.2 יישוב סכסוכים בין חברי העמותה.

41.3 פתרון מחלוקות הנוגעות לאופן פרשנות התקנון.

41.4 ענייני אתיקה ומשמעת של חברי הארגון.

41.5 עררים על החלטות בענייני בחירות.

סימן ה': מנכ"ל

42. מינוי:
מנכ"ל העמותה ייבחר באמצעות ועדת איתור בת 3 חברים שתמונה על ידי הוועד המנהל מבין חבריה.
המלצת ועדת האיתור תובא לאישור הוועד המנהל.
43. כשירות ותנאי העסקה:
שכרו ותנאי העסקתו של המנכ"ל ייקבעו על ידי הוועד המנהל, על פי המלצת ועדת האיתור, ובהתאם
לכישוריו, השכלתו וניסיונו המקצועי. מובהר כי המנכ"ל אינו חייב להיות חבר בארגון.
44. סמכויות מנכ"ל העמותה:
44.1 ינהל את ענייניה השוטפים של העמותה, בהתאם להנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי הוועד ובהתאם
למדיניות הכללית שתותווה על ידי הוועד.
44.2 יהיה אחראי על כוח האדם בעמותה וינהל את עובדי העמותה.
44.3 ייצג את העמותה בפני גורמים חיצוניים, בתיאום ובשיתוף פעולה עם יו"ר הארגון.
45. התפטרות ופיטורים:
45.1 מנכ"ל העמותה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי הגשת מכתב התפטרות ליו"ר הארגון.
45.2 הוועד רשאי להחליט על פיטוריו של המנכ"ל, ובלבד שתינתן למנכ"ל הזדמנות נאותה להשמיע את
טענותיו בפני הוועד טרם קבלת החלטה.
45.3 משך כהונת מנכ"ל הינו 4 שנים. הארכה כהונה ראשונה תהא ברוב של חברי הוועד המנהל. כהונה
שניה ואילך תהיה ברוב של 3/2 מחברי הוועד המנהל.

סימן ו': סניפים

46. הקמת סניפים:
46.1 הארגון רשאי, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול
ענייניהם.

סימן ז': ועדי עובדים

47. ועד עובדים הוא נציג הארגון במקום העבודה.
48. ועד עובדים יפעל בהתאם לתקנון ועדי עובדים של ארגון העיתונאים, כפי שאושר באסיפה הכללית.

סימן ח': נכסים לאחר פירוק

49. העברת נכסים עודפים:
49.1 פורק הארגון, ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלא לידי מוסד ציבורי אחר,
בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2 )לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריו.

סימן ט': הוראות שונות

50. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא,
בין חבריה, אסורה.
51. תיקון התקנון:
51.1 הצעות לתיקון התקנון יוגשו לאישור האסיפה הכללית בהתאם להמלצת הוועד המנהל, או על פי
בקשת חבר ארגון.

נספח א' – תקנון בחירות לוועד המנהל וליו"ר הארגון

1. כל המונחים בתקנון זה יהיו כמובנם בתקנון העמותה.
2. הזכות להיבחר לוועד המנהל וליו"ר הארגון:
כל חבר עמותה יהיה רשאי להתמודד לבחירות לוועד המנהל וליו"ר הארגון, בכפוף ליתר התנאים
המפורטים בתקנון ובתקנון הבחירות לוועד המנהל.
3. הזכות לבחור לוועד המנהל וליו"ר הארגון:
לכל חבר עמותה יינתן קול אחד שווה לבחירת נציג לוועד המנהל.
4. בחירות לנציגי כלי תקשורת בוועד המנהל:
4.1 ועדי העובדים בכלי התקשורת יבחרו נציג אחד (1) מקרב חברי הארגון באותו כלי תקשורת.
4.2 45 יום לפני מועד הבחירות הכלליות יודיעו ועדי העובדים לוועדת הבחירות על זהות נציג כלי
התקשורת הנבחר.
5. בחירות לנציגי האסיפה הכללית בוועד המנהל וליו"ר הארגון:
5.1 הקמת ועדת בחירות:
לקראת יום הבחירות, ולא יאוחר מ-60 יום לפניו, יגיש הוועד המנהל לאישור האסיפה הכללית רשימת
מועמדים לוועדת בחירות, בת 5 חברים לפחות. הוועדה תופקד על ניהול הליך ההצבעה, רישום
המצביעים והמתמודדים, דיון בערעורים לעניין רשימת המצביעים והמתמודדים, ספירת הקולות
ופרסום תוצאות הבחירות.
5.2 תהליך הבחירות לנציגי האסיפה הכללית לוועד המנהל וליו"ר הארגון:
5.2.1 הוועד המנהל של העמותה יכריז על קיום הבחירות ויקבע את התאריך והמקום לביצוען,
ויפרסם על כך הודעה לחברי העמותה.
5.2.2 ועדת הבחירות תפרסם את רשימת חברי הוועד המנהל שנבחרו על ידי ועדי העובדים כאמור
בסעיף 1.4 לנספח זה, לכל המאוחר 5 ימים לפני סגירת הגשת המועמדות.
5.2.3 כל חבר עמותה המעוניין להיבחר לוועד המנהל וליו"ר הארגון, בכפוף לתנאי תקנון הבחירות,
יגיש את מועמדותו לוועדת הבחירות, עד ל-40 יום לפני מועד הבחירות. זכאי להגיש מועמדות
חבר עמותה, המשלם דמי חבר מעל 6 חודשים רצופים. חבר הפטור מתשלום דמי חבר בשל
חברותו בהתארגנות ראשונית )פורצת( ייחשב לעניין זה סעיף זה כחבר ששילם את דמי החבר
במהלך תקופת הפטור. ועדת הבחירות תהיה רשאית לקבוע במקרים חריגים, ובכפוף
להנמקה, תשלום דמי חבר בדיעבד לצורך עמידה בתנאי סעיף זה.
5.2.4 בסמכות ועדת הבחירות לבחון כשירות של מועמדים בהתאם לתקנון זה.
5.2.5 לקראת הבחירות, ולא יאוחר מ-30 יום לפני קיומן, ועדת הבחירות תפרסם את רשימת
הבוחרים הזכאים להשתתף בבחירות, וכן תפרסם את רשימת המועמדים אשר הגישו את
מועמדותם, ואשר זכאים להיבחר, והכל בהתאם לתנאי התקנון ותקנון הבחירות.
5.2.6 כל בוחר יהיה זכאי לערער בפני ועדת הבחירות על כשירותו של כל מועמד או בוחר וזאת לא
יאוחר מתאריך שייקבע על ידה. ועדת הבחירות תהיה רשאית לקבל את הערעור או לדחות
אותו, לאחר זימון המערער והמועמד לדיון, על מנת להשמיע את טענותיהם ולהציג בפניה
מסמכים להוכחתן. החלטת ועדת הבחירות תהיה ברוב דעות של חברי הוועדה.
5.2.7 ההצבעה בבחירות תיעשה באופן ובאמצעים כפי שיקבעו על ידי ועדת הבחירות, לרבות
באמצעות הצבעה אלקטרונית, ככל שיוחלט כן.
5.2.8 ועדת הבחירות בהרכבה המלא תשקיף על הליך הבחירות, תנהל רישום של כל בוחר שהצביע
לפי רשימת הבוחרים וזאת על מנת למנוע הצבעה כפולה ולשמור על טוהר המידות.
5.2.9 לאחר סיום מועד ההצבעה, ועדת הבחירות בהרכבה המלא תפתח את נתוני ההצבעה, תספור
את הקולות ותסכם את התוצאות לגבי כל מועמד ברשימה, בפרוטוקול.
5.2.10 ועדת הבחירות תקבע את מספר המועמדים אשר קיבלו את מספר הקולות הרב ביותר,
ותערוך התאמה להבטחות הייצוג המפורטות בסעיף 2.20 לתקנון הארגון, והם יהוו את הרכב
הוועד המנהל הנבחר.
5.2.11 היה שוויון בין מתמודדים אשר יש בו כדי להשפיע על עצם חברותם בוועד המנהל אזי תתקבל
החלטה בהתאם למאפיינים בסדר הבא עד שיותר השוויון:
5.2.11 קדימות למועמד המועסק בכלי תקשורת שאינו מיוצג בוועד המנהל;
5.2.11.2 קדימות למועמד שמשתייך לאחת הקבוצות שזוכות להבטחות ייצוג כמצוין בסעיף
בתקנון 20.2;
5.2.11.3 קדימות למועמד ממגדר שזוכה לפחות ייצוג בוועד המנהל;
5.2.11.4 במקרה של שוויון בכל המאפיינים שצוינו, המועמדים שנותרו בשוויון יצורפו לוועד
המנהל, ואם יהיה בכך צורך יצורף מועמד נוסף כדי לשמור על מספר חברים אי זוגי.
5.3 ועדת בחירות תקבע את המועמד מבין המועמדים לראשות הארגון אשר קיבל את מספר הקולות הרב
ביותר והוא יהיה יו"ר הארגון הנבחר.
5.4 במקרה של שוויון בין המתמודדים, ייערך סבב בחירות נוסף בין שני המתמודדים שזכו למירב הקולות.
5.5 חברי ועדת הבחירות יחתמו על פרוטוקול הספירה, ויודיעו בו על תוצאותיה ועל זהותם של חברי הוועד
המנהל הנכנס ועל זהותו של יו"ר הארגון. פרוטוקול ועדת הבחירות יועבר לאסיפה הכללית ולוועדת
הביקורת.
6. כל עניין הנוגע לסדרי הבחירות ומניין הקולות, שלא נקבעה לגביו הוראה מתאימה בתקנון זה, ינהגו
לגביו על פי הוראות ועדת הבחירות.